Zaznacz stronę

Co się stanie z Twoim mieszkaniem kiedy zostanie ogłoszona upadłość konsumencka?

Zapewne nie raz zastanawiałeś się, czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd pozbawi Cię możliwości zamieszkiwania w mieszkaniu – lokalu bądź domu, będącym dotychczas twoją własnością. Niestety mam złe wiadomości, ale na szczęście nie tylko. Otóż nieruchomości będące własnością upadłego wchodzą, tak jak inne składniki majątku, do masy upadłości. Zazwyczaj – tak jak inne należące do Ciebie rzeczy – są sprzedawane przez syndyka. Ze środków uzyskanych z ich sprzedaży spłacani są potem Twoi wierzyciele. Decydując się zatem na tę formę oddłużenia musisz się liczyć z koniecznością zmiany dotychczasowego miejsca zamieszkania.

Prawo upadłościowe przewiduje możliwość zapewnienia miejsca zamieszkania

Jak już wspomniałem mam i dobre informacje. Na szczęście prawo upadłościowe w ramach upadłości konsumenckiej posiada mechanizmy, które zabezpieczą Ciebie i Twoich najbliższych przed bezdomnością czy koniecznością wyprowadzki „na bruk”. W przypadku sprzedaży mieszkania lub domu, sąd na wniosek upadłego może wydzielić kwotę potrzebną na najem lokalu w danej miejscowości na okres od 12 do 24 miesięcy.

PRAWO UPADŁOŚCIOWE art. 491[1] ust 1.

„Jeżeli w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy”.

Jak uzyskać środki na najem mieszkania i komu się one należą?

Kwotę potrzebną na najem przyznaje sąd postanowieniem na wniosek upadłego. Oznacza to, że żeby uzyskać te środki konieczne jest podjęcie działań z Twojej strony. Sąd nie zrobi tego z urzędu. Z przepisu wynika ponadto, że środki te muszą być odpowiednie do zapewnienia potrzeb mieszkaniowych upadłego oraz oraz osób pozostających na jego utrzymaniu. Nie muszą być to koniecznie członkowie rodziny, małżeństwo – wystarczy, jeżeli dana osoba będzie z Tobą w faktycznym pożyciu i jest na Twoim utrzymaniu. Kwota musi odpowiadać wysokością przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w twojej miejscowości, lub miejscowości sąsiedniej. Co więcej, żeby móc skutecznie ubiegać się o możliwość wyasygnowania tych środków, powinieneś wcześniej zamieszkiwać dom lub lokal, który następnie wszedł do masy upadłości. Oznacza to, że nie ma możliwości otrzymania środków na podstawie tego przepisu za każdy lokal, który był Twoją własnością, a następnie wszedł do masy upadłości.

Jak wynika z treści przepisu, środki będą odpowiednie do wynajmu nieruchomości na okres od roku do dwóch lat, po których będziesz musiał wziąć na swoje barki ciężar zapewnienia sobie mieszkania.

Jakie okoliczności bierze pod uwagę sąd przy określaniu wysokości wydzielonych środków?

Sąd (a precyzyjniej sędzia – komisarz) przy ustalaniu wysokości środków przeznaczonych na Twoje potrzeby mieszkaniowe weźmie pod uwagę:

  1. przeciętną wysokość czynszu najmu w Twojej lub sąsiedniej miejscowości,
  2. potrzeby mieszkaniowe w tym liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu,
  3. Twoje zdolności zarobkowe upadłego,
  4. sumę uzyskaną ze sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego
  5. opinię syndyka.

Opinia syndyka nie jest dla sądu wiążąca. Oznacza to, że sąd może przyznać środki większe lub mniejsze, na dłuższy bądź krótszy okres czasu. Pamiętać również należy, że w razie, gdy nie będziesz zadowolony z decyzji sędziego – komisarza, przysługuje Ci zażalenie na jego postanowienie do sądu II instancji.

Istotnym jest również, że poruszanych przepisów nie stosuje się do dłużników, którzy doprowadzili do swojej niewypłacalności, bądź istotnie zwiększyli jej stopień umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa. W takiej sytuacji możesz się spodziewać negatywnej decyzji sędziego – komisarza.