upadłość konsumencka skutki konsekwencjeStandardowe pytanie, na które szukają odpowiedzi osoby będące w kłopotach finansowych, rozważające ogłoszenie upadłości konsumenckiej brzmi „jak zmieni się moja sytuacja po ogłoszeniu upadłości ?”

Jeśli zatem zastanawiasz się nad wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i nurtuje Cię powyższe pytanie, musisz wiedzieć, że w razie pozytywnego załatwienia Twojego wniosku przez Sąd upadłościowy, będzie to miało szereg konsekwencji, w szczególności związanych z Twoim majątkiem.

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Jeżeli sąd ogłosi Twoją upadłość konsumencką, będzie to niosło za sobą następujące skutki:

cały Twój majątek wejdzie w skład masy upadłości, którą zarządzać będzie wyznaczony przez sąd w postanowieniu syndyk. Z tego z kolei wynika, iż na czas trwania postępowania upadłościowego stracisz możliwość swobodnego dysponowania swoim majątkiem – tj. nie będziesz mógł sprzedać według swojego uznania domu, mieszkania, samochodu, urządzeń AGD. Co więcej, masz obowiązek wskazać i wydać syndykowi wszystkie składniki majątku, dokumentację dotyczącą zarówno majątku jak i rozliczeń a nawet korespondencję, jeżeli dotyczy składników majątku czy też zadłużenia. Brak współpracy z syndykiem może skończyć się umorzeniem przez sąd postępowania upadłościowego, co w konsekwencji oznacza brak możliwości ponownego ogłoszenia upadłości przez okres 10 lat;

  1. po ogłoszeniu upadłości sąd przesyła postanowienie do wyznaczonego syndyka, który rozpoczyna swoje działania od inwentaryzacji składników majątku – masy upadłości. Po sporządzeniu spisu inwentarza oraz oszacowaniu wartości poszczególnych składników masy upadłości następuje sprzedaż poszczególnych składników – likwidacja majątku;
  2. wraz z ogłoszeniem upadłości wszystkie zobowiązania upadłego konsumenta stają się wymagalne w całości. Dla przykładu: jeżeli zawarłeś kredyt spłacany w ratach, bądź pożyczkę, która miała być zwrócona w całości za rok, to z momentem ogłoszenia Twojej upadłości zobowiązania te są płatne natychmiastowo w pełnej wysokości. Powyższe zasady dotyczą również zobowiązań niepieniężnych;
  3. w momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej zawieszeniu ulegają wszelkie postępowania sądowe o zapłatę oraz postępowania egzekucyjne z Twoim udziałem. Do postępowań o zapłatę wstąpi syndyk masy upadłości, natomiast postępowania egzekucyjne pozostaną zawieszone do momentu zakończenia postępowania upadłościowego. W razie umorzenia zobowiązań w wyniku postępowania upadłościowego, umorzone zostaną również postępowania egzekucyjne skierowane przeciwko Twojej osobie;
  4. w razie gdy masz swoich osobistych dłużników, ich zobowiązania wobec Ciebie również stają się składnikiem masy upadłości. W razie potrzeby syndyk wystąpi z powództwem o zapłatę;
  5. Jeżeli w momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej jesteś w związku małżeńskim – w ustroju majątkowej wspólności małżeńskiej, z mocy prawa następuje rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami. Cały majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości;
  6. po ogłoszeniu względem Ciebie upadłości konsumenckiej tracisz możliwość zaciągania zobowiązań, które mogły by pogorszyć Twoją sytuację majątkową, skutkujących na możliwość zmniejszenia zaspokojenia Twoich dotychczasowych wierzycieli. Nie jest natomiast wykluczone zawieranie drobnych umów życia codziennego typu kupno żywności, środków czystości, biletów komunikacji. Możesz również dowolnie rozporządzać tą częścią wynagrodzenia, która nie jest przekazywana do masy upadłości.